Lietošanas noteikumi

“BUILD CV” PORTĀLAM

1.    VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. DEFINĪCIJAS.
1.1. Tīmekļa vietni (BUILDCV.LV) uztur un tā pieder SIA “IG Konsultācijas” (reģistrācijas numurs 40003971198, juridiskā adrese "Ķirši", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV - 2124, Latvija). Vietnes dizains un saturs ir SIA “IG Konsultācijas” īpašums, uz kuru attiecas autortiesības.
1.2. Tīmekļa vietne - vide, kas izveidota pakalpojumu sniegšanai saistībā ar starpniecības pakalpojumiem darba meklētājiem un darba devējiem.
1.3. Lietotājs - reģistrēta vai nereģistrēta juridiska vai fiziska persona, kas apmeklē vietni un izmanto tās pakalpojumus.
1.4. Pakalpojumi – visi BUILD CV pakalpojumi, kas paredzēti darba meklētājiem un darba devējiem, piemēram, pieteikšanās vakancei un vakances publicēšana.
1.5. Puses – BUILD CV un Lietotājs.
1.6. Tīmekļa vietnes izmantošana - jebkura Tīmekļa vietnes pamatā esošo lapu un/vai dokumentu lejupielādēšana, atvēršana, skatīšana vai apstrāde.

2.    TĪMEKĻA VIETNE UN TĀS IZMANTOŠANA
2.1. Tīmekļa vietnē Lietotājs var iegūt informāciju par darba piedāvājumiem un citu ar nodarbinātību saistītu informāciju. Tāpat Lietotājs ir tiesīgs publicēt Tīmekļa vietnē savu CV vai darba piedāvājumu.
2.2. Tīmekļa vietne - BUILD CV - ir tehnisks risinājums, ar kura starpniecību darba meklētāji var publicēt savus CV vai meklēt darba piedāvājumus, savukārt, darba devēji – publicēt savus darba piedāvājumus. BUILD CV nepiedalās turpmākā atlases procesā, tas nepilda starpnieka funkcijas saistībā ar darba līgumu, nav atbildīgs par Tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā noslēgtā darba līguma izpildi.
2.3. BUILD CV nepārbauda Lietotāja datus un nesniedz nekādus apstiprinājumus par Lietotāja sniegto vai publicēto datu pareizību un patiesumu.
2.4. BUILD CV pieder visas tiesības uz informācijas Datu bāzi. Izmantojot Datu bāzi un Pakalpojumus, Lietotājs neiegūst nekādas tiesības uz Datu bāzi vai tās daļām.
2.5. Ne Lietotājs, ne trešās puses bez iepriekšējas BUILD CV administratora un/vai SIA “IG konsultācijas” rakstveida piekrišanas nedrīkst pavairot, izplatīt, pārsūtīt, tulkot, iekļaut citās datubāzēs un izgatavot izrakstus no Tīmekļa vietnes un tās daļām.
2.6. Lietotājs ir tiesīgs piekļūt Tīmekļa vietnei, izmantojot vienīgi parasti izmantojamās tīmekļa pārlūkprogrammas (piemēram, Internet Explorer, Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Safari u.c.). Lietotājam nav atļauts izmantot Tīmekļa vietni ar tādu programmatūru vai ierīču palīdzību, kurās tiek izmantoti automātiskie robotu vaicājumi. Ja Lietotājs neievēro šo noteikumu, BUILD CV ir tiesīgs pieprasīt kompensāciju no jebkura šī noteikumu pārkāpēja 10 000 eiro par katru pārkāpumu. Ikviens vaicājums, ar kuru tiek pārkāpts šis noteikums, ir uzskatāms par atsevišķu (individuālu) pārkāpumu.
2.7. Izmantojot tīmekļa vietni, lietotājs piekrīt Lietošanas noteikumiem, kā arī Lietotājs piekrīt, ka BUILD CV izmanto sīkdatnes vietnē www.buildcv.lv, lai personalizētu Pakalpojumu un sniegtu labākus Pakalpojumus Lietotājam. Gadījumā, ja lietotājs noteikumiem nepiekrīt, tas nav tiesīgs izmantot Tīmekļa vietni.

3.    LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. “BUILD CV” LIETOŠANAS NOTEIKUMI DARBA MEKLĒTĀJIEM
3.1.1. Ievadot personas datus BUILD CV reģistrācijas lapā, Lietotājs izveido savu kontu, lai izmantotu vietnes pakalpojumus.
3.1.2. Izmantojot šo Lietotāja kontu, Lietotājs tajā var izveidot savu CV, pieteikties darba sludinājumiem un izmantot citus Pakalpojumus, kuru izmantošanai Tīmekļa vietnē nepieciešams Lietotāja konts.
3.1.3. Ja lietotājs ir aizmirsis savus piekļuves datus, lietotājs var pieprasīt tos saņemt caur sistēmu vai rakstot e-pastu uz (info@buildcv.lv) un vecie piekļuves dati tiks automātiski dzēsti.
3.1.4. Katram Portāla reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja konts, kuru izmanto vienīgi Lietotājs. Lietotājs apņemas neļaut nevienai trešajai pusei izmantot Lietotāja kontu vai izmantot šo kontu kādas trešās puses labā.
3.1.5. Lietotājs apņemas iesniegt patiesus datus (par Lietotāja izglītību, darba pieredzi, prasmēm, sertifikātiem, meklētā darba veidu, kā arī citiem aspektiem, kas saistīti ar darba meklējumiem).
3.1.6. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par iesniegtajiem datiem. Lietotājs patstāvīgi izvērtē, kāda veida datus vēlas publicēt savā profilā, tādā veidā padarot tos pieejamus darba devējam.
3.1.7. Lietotājs var pierakstīties uz jaunumu saņemšanu savā e-pastā. Tajā pašā laikā, Lietotājam jebkurā laikā ir tiesības atteikties no jaunumu un informācijas par pakalpojumiem saņemšanas e-pastā.
3.1.8. Lietotājs jebkurā brīdī var pieprasīt BUILD CV sniegt informāciju par to, kādi Lietotāja dati tiek apstrādāti attiecībā uz Lietotāju.
3.1.9. Lietotājs var pieprasīt datu dzēšanu un turpmākas datu apstrādes pārtraukšanu.
3.2.  BUILD CV TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.2.1. BUILD CV ir tiesības dzēst Lietotāja iesniegtos datus, rodoties pamatotām aizdomām, ka dati ir kļūdaini, neatbilst patiesībai vai satur neētisku vai nepieklājīgu informāciju.
3.2.2. BUILD CV nekādā veidā nenodod kādai trešajai pusei lietotāju personiski identificējamu informāciju.
3.2.3. Ja Lietotājs iesniedz savu CV un citus dokumentus, lai pieteiktos kādam noteiktam darba sludinājumam, BUILD CV ir tiesīgs nodot darba devējam visus personas datus, kurus Lietotājs ir norādījis CV un citos dokumentos. Šajā gadījumā BUILD CV nenes atbildību par to personas datu privātumu un citādu lietojumu, kuri nodoti darba devējiem.
3.2.4. BUILD CV var informēt Lietotājus par saviem un sadarbības partneru jaunumiem un pakalpojumiem ar e-pastu starpniecību, ja Lietotājs ir piekritis jaunumu saņemšanai.
3.2.5. BUILD CV negarantē, ka Lietotājs atradīs darbu, izmantojot šo vietni.

3.3 BUILD CV LIETOŠANAS NOTEIKUMI DARBA DEVĒJIEM
3.3.1. Šīs sadaļas noteikumi ir attiecināmi vienīgi uz Lietotāju (Darba devēju), kas vēlas Tīmekļa vietnē publicēt darba piedāvājumus vai izmantot citus darba devējiem paredzētos Pakalpojumus.
3.3.2. Darba devējs, izmantojot vietnes Pakalpojumus, apņemas pildīt visas attiecīgajos tiesību aktos minētās saistības, tostarp atturēties no darbībām, kas varētu būt saistītas ar darba meklētāju diskrimināciju vai jebkādā veida negatīvi ietekmētu Darba meklētāju tiesības.
3.3.3. Darba devējs var izveidot lietotāja kontu BUILD CV vietnē, lai izmantotu vietnes pakalpojumus.
3.3.4. Darba devējs drīkst izveidot tikai vienu lietotāja kontu, to izmantojot, Darba devējs tajā var publicēt darba piedāvājumus un izmantot citus Pakalpojumus, kuru izmantošanai Tīmekļa vietnē nepieciešams Darba devēja konts.
3.3.5. Darba devējs var atklāt piekļuves datus tikai pilnvarotām personām, nodrošinot, ka lietotāja kontam nepiekļūst nepiederošas personas.
3.3.6. Darba devējam ir jānodrošina, lai visiem darbiniekiem un citiem pārstāvjiem, kuri piekļūst datiem, būtu zināmi un pieņemami portāla lietošanas noteikumi.
3.3.7. Ja Darba devējs ir aizmirsis savus piekļuves datus, Darba devējs var automātiski pieprasīt datu atjaunošanu sistēmā vai, rakstot pieprasījumu uz e-pastu (info@buildcv.lv), vecie piekļuves dati tiks automātiski dzēsti.
3.3.8. Darba devējs var izmantot iegūto informāciju (piemēram, kandidātu CV un citi dokumenti) no BUILD CV tikai savām vajadzībām, lai atrastu darbiniekus. Datu nodošana citām nesaistītām trešajām personām ir aizliegta.
3.3.9. Ir aizliegts pilnībā vai daļēji kopēt vai mēģināt kopēt BUILD CV datu bāzi (gan manuāli, gan ar datorprogrammu palīdzību).
3.3.10. Iesniegtajiem darba sludinājumiem jāatbilst Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī ētikas un pieklājības normām. Darba devējs uzņemas pilnu atbildību par savu ievietoto sludinājuma saturu.
3.3.11. Vienā vakances sludinājumā Darba devējs drīkst iekļaut tikai vienu darba piedāvājumu.
3.3.12. Gadījumā, ja BUILD CV nevar garantēt savas tīmekļa vietnes patstāvīgu darbību, darba devējs var izlemt pārtraukt lietot BUILD CV pakalpojumus (rakstot uz info@buildcv.lv). Šajā gadījumā tiks izmaksāta neizmantoto pakalpojumu daļas atlīdzība, kas saistīti ar Darba devēja kontu, desmit darba dienu laikā.
3.3.13. Gadījumā, ja darba devējs vienpusēji atsakās no turpmākas pakalpojumu saņemšanas cita iemesla dēļ kā ir minēts 3.3.12. punktā, BUILD CV var nekompensēt neizmantotos pakalpojumus naudas apmērā.
3.3.14. Darba devējs drīkst apstrādāt datus tikai saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem, un darba devējam ir jāīsteno attiecīgi tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai aizsargātu datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas, neatļautas datu izpaušanas vai piekļuves tiem.
3.3.15. Noslēdzot darbinieku atlases projektu, darba devēja pienākums ir izdzēst visa projekta gaitā no BUILD CV saņemtos datus. Kā izņēmums var tikt uzskatīti to kandidātu dati, ko darba devējs izmantos, nodibinot darba attiecības vai iegūstot kandidāta rakstisku piekrišanu datu saglabāšanai.
3.4. BUILD CV TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.4.1. BUILD CV nodrošina pakalpojumus pēc samaksas saņemšanas, izņemot gadījumus, kuros pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.
3.4.2. BUILD CV patur tiesības mainīt pakalpojumu izcenojumu un īpašo piedāvājumu pieejamību jebkurā laikā.
3.4.3. BUILD CV apņemas nodrošināt nepārtrauktu vietnes darbību un pieejamību tiešsaistē. Ja darbība tiek traucēta BUILD CV nesaistītu iemeslu dēļ, tiek pagarināts Darba devēja kontam pieslēgto pakalpojumu saņemšanas termiņš par tādu pašu laiku, cik ilgi vietne nav bijusi pieejama. Darba devējs tiek informēts par neparedzētajiem traucējumiem vietnes darbībā.
3.4.4. BUILD CV var vienpersoniski pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja Darba devējs ir pārkāpis šos Lietošanas Noteikumus “BUILD CV” Portālam un piecu darba dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumus. Šai gadījumā maksa par neiemantotajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.

4.    BUILD CV UN LIETOTĀJA ATBILDĪBA
4.1. Lietotājam atsakoties no Pakalpojumu turpmākas izmantošanas (neatkarīgi no iemesla) vienmēr ir iespēja jebkurā brīdī izdzēst savu kontu vai sūtīt rakstisku konta izdzēšanas pieprasījumu uz e-pastu info@buildcv.lv
4.2. Puses nav atbildīgas par neizpildītām saistībām, ja to iemesls ir nepārvarama vara, kas ir ārpus BUILD CV un lietotāja kontroles, un ko tie nebija varējuši paredzēt pirms sadarbības uzsākšanas. Iestājoties nepārvaramas varas stāvoklim, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kurā ir spēkā nepārvaramas varas radītie apstākļi.
4.3. Lietotājs ir atbildīgs par BUILD CV radīto kaitējumu, kas radies šo lietošanas noteikumu neievērošanas dēļ.
4.4. BUILD CV nav atbildīgs par Datu bāzē ievadīto datu precizitāti vai saturu, vai jebkuru kaitējumu, kas Lietotājam radies Datu bāzē iekļauto datu lietošanas rezultātā.
4.5. BUILD CV var mainīt vietnes izkārtojumu, iepriekš par to nebrīdinot.
4.6. BUILD CV ir tiesības mainīt šos noteikumus jebkurā brīdī. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi vietnē.

5.    NOBEIGUMA NOTEIKUMI
5.1. BUILD CV ir tiesības jebkurā brīdī lūgt Lietotāju apliecināt savu personību, izmantojot, piemēram, identitātes karti vai mobilo kodu.
5.2. BUILD CV ir tiesīgs jebkurā brīdī un bez jebkāda iemesla aizliegt Tīmekļa vietnes izmantošanu, pārtraukt sniegt Pakalpojumus vai izbeigt Pakalpojuma sniegšanu jebkuram Lietotājam, par kuru ir radies pamatots iemesls uzskatīt, ka tas izmanto Tīmekļa vietni, lai sniegtu Pakalpojumu kādai trešajai pusei.
5.3. BUILD CV sistēmā personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem.
5.4. Lietošanas noteikumus reglamentē Latvijā spēkā esošie tiesību akti.
5.5. Lietošanas noteikumi ir sagatavoti latviešu valodā. BUILD CV nodrošina Lietošanas noteikumus arī citās valodās. Ja starp latviešu valodā un kādā citā valodā sagatavotajiem Lietošanas noteikumiem tiek konstatētas jebkādas neatbilstības, izšķirošā nozīme ir latviešu valodā sagatavotajiem Lietošanas noteikumiem.